EDUKACIJA BIRAČKIH ODBORA - IZBORI 2020

AKTIVNOSTI BIRAČKIH ODBORA PRIJE DANA IZBORA

Predsjednik biračkog odbora odgovoran je za kompletno funkcionisanje biračkog mjesta za vrijeme glasanja. No, prije samih izbora, postoji niz pripremnih aktivnosti koje se moraju preduzeti od strane opštinske izborne komisije i biračkog odbora kako bi proces glasanja na dan izbora bio efikasan.

  • Predstavnici opštinske izborne komisije i biračkog odbora dužni su da najkasnije 12 sati prije početka glasanja, provjere da li su obezbijeđeni uslovi za glasanje na biračkom mjestu, u skladu sa uslovima za funkcionisanje uređaja za elektronsku identifikaciju birača, o čemu se sačinjava zabilješka.

  • Opštinska izborna komisija i birački odbor, prilikom obilaska biračkog mjesta, dužni su da provjere da li je unutrašnjost biračkih prostorija pokrivena kamerama ili drugim mjerama nadzora, i da obezbijede da se ova sredstva isključe ili prekriju neposredno pred početak glasanja.